Kto może starać się o miejsce w DPS Parchanie?

O zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu mogą starać się osoby przewlekle psychicznie chore, które wymagają całodobowej opieki osób drugich, a rodzina ani gmina nie mogą zapewnić opieki w miejscu zamieszkania.

Jak rozpocząć starania o skierowanie do Domu w Parchaniu?

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej w pierwszej kolejności powinna skontaktować się z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Miejskim lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i złożyć wniosek - podanie o umieszczenie w domu pomocy społecznej

Pracownik socjalny (MOPS lub GOPS) rozpatrując wniosek przeprowadza z osobą zainteresowaną umieszczeniem w domu pomocy społecznej wywiad środowiskowy, a z osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności tj. mężem, żoną, dziećmi, wnukami wywiad alimentacyjny.

Różnice między opłatą za pobyt wnoszoną przez mieszkańca a kosztem utrzymania w DPS pokrywają osoby zobowiązane do alimentacji, a w przypadku braku możliwości dopłaty z ich strony, gmina z której osoba została skierowana do naszego Domu.

Wymagane dokumenty:
• zaświadczenie lekarskie - wydane przez lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego), z którego wynika, że dana osoba wymaga całodobowej opieki osób drugich oraz konieczność zamieszkania w DPS,
• zaświadczenie psychologa,
• zaświadczenie lekarza psychiatry,
• aktualne zaświadczenie o dochodach (decyzja z ZUS/KRUS, lub odcinek renty/emerytury, decyzja GOPS/MOPS o przyznaniu zasiłku stałego),
• pisemna zgoda na potrącenie z dochodu opłaty za pobyt w DPS,
• pisemna zgoda na zamieszkanie w DPS,
• ewentualne postanowienie sądu o konieczności zamieszkania danej osoby w DPS.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje GOPS/MOPS (opłata wnoszona przez osobę skierowaną do DPS nie może przekroczyć 70% jej dochodu).

Po przeprowadzeniu wywiadów i skompletowaniu dokumentacji, akta osoby ubiegającej się o zamieszkanie w DPS Parchanie, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania GOPS/MOPS przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu (PCPR) ul. Mątewska 17.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu wydaje decyzje o umieszczeniu w DPS Parchanie.


Jeżeli osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności nie są w stanie dopłacać do pełnego kosztu utrzymania, dopłaca gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

W przypadku braku miejsc w DPS osoba skierowana zostaje pisemnie powiadomiona o wpisaniu na listę osób oczekujących wraz z przewidzianym terminem umieszczenia.

O terminie przyjęcia do DPS informuje dyrektor Domu.

cofnij

Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu
Parchanie 9
88-110 Inowrocław 2
NIP 556-19-27-889
tel./fax (52) 35-12-790
tel. (52) 35-12-658
dpsparchanie@wp.pl

Portal Pomocy Społecznej

Strona główna | Mapa strony

Copyright © 2010

projekt i wykonanie: VST Agencja Reklamowa Bydgoszcz